مناقصه های کشور ایران

مناقصه های راهسازی ، شهرسازی ، ترافیک ، احداث پل و تونل

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
16/03/1394
مهلت ارسال:
1394-03-05
تاریخ انتشار در سایت :
940305589
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
28/03/1394
مهلت ارسال:
1394-03-05
تاریخ انتشار در سایت :
940305595
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
28/03/1394
مهلت ارسال:
1394-03-05
تاریخ انتشار در سایت :
940305596
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1394-03-05
تاریخ انتشار در سایت :
94030545
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز از انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1394-03-05
تاریخ انتشار در سایت :
94030521
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
12/03/1394
مهلت ارسال:
1394-03-05
تاریخ انتشار در سایت :
940305542
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- عملیات نگهداشت و بهسازی معابر معابر سطح ناحیه یک با برآورد 25.600.000.000 ریال و تضمین 300.000.000 ریال --- 2- عملیات نگهداشت و بهسازی معابر معابر سطح ناحیه دو با برآورد 27.600.000.000 ریال و تضمین 300.000.000 ریال --- 3- بازسازی ابنیه متفرقه سطح ناحیه یک با برآورد 2.580.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 4- بازسازی ابنیه متفرقه سطح ناحیه دو با برآورد 2.580.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 5- بازسازی ابنیه متفرقه سطح ناحیه پنج با برآورد 2.580.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 6- عملیات آسفالت مکانیزه سطح نواحی 1 و 2 با برآورد 26.900.000.000 ریال و تضمین 300.000.000 ریال --- 7- عملیات آسفالت مکانیزه سطح نواحی 3 و 4 با برآورد 27.100.000.000 ریال و تضمین 300.000.000 ریال --- 8- عملیات مرمت و کفسازی بازار تهران با برآورد 7.080.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 9- عملیات ترمیم و نگهداری پیاده راه خیابان 15 خرداد با برآورد 5.700.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 10- عملیات ترمیم و نگهداری پیاده راه های خیابان باب همایون و خیابان داور با برآورد 6.900.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 11- عملیات ترمیم و نگهداری پیاده راه های خیابان برلن، مهران، صف با برآورد 5.700.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 12- عملیات ترمیم و نگهداری پیاده راه خیابان 17 شهریور با برآورد 7.100.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 13- عملیات پیاده روسازی معابر محله هرندی با برآورد 10.400.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 14- عملیات بازسازی معابر پارک شوش با برآورد 8.380.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 15- عملیات اجرایی بازسازی بوستان بالاگر و پوربافرانی با برآورد 2.600.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 16- عملیات اجرایی بازسازی بوستان خواجوی کرمانی با برآورد 14.900.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال --- 17- عملیات اجرایی پراکنده سنگفرش پارکشهر با برآورد 7.300.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1394-03-05
تاریخ انتشار در سایت :
94030520
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- اجرای عملیات مرمت و بازسازی ساختمانهای اداری و ابنیه متفرقه در سطح منطقه فاز یک با برآورد 3.825.215.437 ریال و تضمین 80.000.000 ریال --- 2- اجرای عملیات مرمت و بازسازی ساختمانهای اداری و ابنیه متفرقه در سطح منطقه (فاز دو) با برآورد 3.825.215.437 ریال و تضمین 80.000.000 ریال --- 3- اجرای عملیات عمرانی (ایزوگام و...) ساختمانهای اداری و ابنیه متفرقه در سطح منطقه با برآورد 1.991.122.683 ریال و تضمین 50.000.000 ریال --- 4- تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر بزرگراهی (بزرگراه آیت الله سعیدی و تندرو و کندروی و آزادگان) با برآورد 29.951.468.250 ریال و تضمین 300.000.000 ریال --- 5- تراش و روکش خیابانهای اکبر حسینی، تختی، حیدری و منصور عمرانی و... سطح منطقه با برآورد 29.951.468.250 ریال و تضمین 300.000.000 ریال --- 6- تراش و روکش خیابانهای معلم، 17 شهریور، سامانی پور، طاووسی و محمودیان و... سطح منطقه با برآورد 35.032.448.160 ریال و تضمین 300.000.000 ریال --- 7- تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر و انجام عملیات مربوط به دستور کارهای صادره براساس پیامهای 137 و 1888 در سطح ناحیه 4 فاز یک (تجمیعی) با برآورد 8.784.721.162 ریال و تضمین 120.000.000 ریال --- 8- تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر و انجام عملیات مربوط به دستور کارهای صادره براساس پیامهای 137 و 1888 در سطح ناحیه 5 فاز دو (تجمیعی) با برآورد 8.444.824.696 ریال و تضمین 120.000.000 ریال --- 9- ادامه عملیات اجرایی احداث خانه کشتی شهید دستجردی با برآورد 26.645.281.735 ریال و تضمین 250.000.000 ریال --- 10- خرید انواع آسفالت موردنیاز منطقه (فاز 1) با برآورد 20.000.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال --- 11- خرید انواع آسفالت موردنیاز منطقه (فاز 2) با برآورد 20.000.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1394-03-05
تاریخ انتشار در سایت :
94030511
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
28/03/1394
مهلت ارسال:
1394-03-05
تاریخ انتشار در سایت :
940305530
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
28/03/1394
مهلت ارسال:
1394-03-05
تاریخ انتشار در سایت :
940305534
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
19/03/1394
مهلت ارسال:
1394-03-05
تاریخ انتشار در سایت :
940305516
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- احداث دسترسی های تقاطع غیر همسطح بلوار شهرداری با بزرگراه نیایش با برآورد 23.077.616.325 ریال و سپرده 420 میلیون ریال ---2- احداث رمث راستگرد دسترسی بزرگراه یادگار امام از بلوار شهرداری شمالی جوریکی با بر آورد 20.353.205.986 ریال و سپرده 400 میلیون ریال ---3- تراش و روکش و روکش اساسی آسفالت پهنه شمال بزرگراه همت با برآورد 32.252.087.949 ریال و سپرده 550 میلیون ریال --- 4- تراش و روکش و روکش اساسی آسفالت پهنه جنوب بزرگراه همت با برآورد 26.975.669.594 ریال و سپرده 400 میلیون ریال --- 5- تعمیر و نگهداری بهسازی معابر شهری ناحیه 1 بخش یک با برآورد 21 میلیارد ریال و سپرده 400 میلیون ریال --- 6- تعمیر و نگهداری بهسازی معابر شهری ناحیه 1 بخش دو با برآورد27.380 میلیون ریال و سپرده 500 میلیون ریال --- 7- تعمیر و نگهداری بهسازی معابر شهری ناحیه 2 بخش یک با برآورد 21500 میلیون ریال و سپرده 400 میلیون ریال --- 8- تعمیر و نگهداری بهسازی معابر شهری ناحیه 3 بخش یک با برآورد 21 میلیون ریال و سپرده 400 میلیون ریال --- 9- تعمیر و نگهداری بهسازی معابر شهری ناحیه 5 بخش یک با برآورد 20100 میلیون ریال و سپرده 400 میلیون ریال --- 10- تعمیر و نگهداری بهسازی معابر شهری ناحیه 6 بخش یک با برآورد 20700 میلیون ریال و سپرده 400 میلیون ریال --- 11- تعمیر و نگهداری بهسازی معابر شهری ناحیه 6 بخش دو با برآورد 20.166 میلیون ریال و سپرده 400 میلیون ریال --- 12- تعمیر و نگهداری بهسازی معابر شهری ناحیه 7 بخش یک با برآورد 20500 میلیون ریال و سپرده 400 میلیون ریال --- 13- تعمیر و نگهداری بهسازی معابر شهری ناحیه 8 بخش یک با برآورد 21500میلیون ریال و سپرده 400 میلیون ریال --- 14- تعمیر و نگهداری بهسازی معابر شهری ناحیه 9 با برآورد 30360میلیون ریال و سپرده 520 میلیون ریال --- 15- خرید جداول بتنی در محدوده جنوبی بزرگراه همت با برآورد 10 میلیارد ریال و سپرده 200 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1394-03-05
تاریخ انتشار در سایت :
94030535
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1394-03-05
تاریخ انتشار در سایت :
94030551
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 35,420
دلار کانادا 27,600
یورو 39,470
پوند انگلیس 48,770
فرانک سوئیس 36,350
کرون سوئد 4,200
کرون دانمارک 5,300
درهم امارات 9,650
یکصد ین ژاپن 190
ریال سعودی 9,400
دلار استرالیا 26,430
یوان چین 5,430
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 10,813,000
طرح جدید 10,830,000
نیم سکه 5,470,000
ربع سکه 2,870,000
هر گرم طلا 1,099,430
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 10 25 35 دورنگار :
info[@]ariatender.com
info[@]iraqzamen.com
ایمیل :