• شرکت ضامن بین الملل
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های راهسازی ، شهرسازی ، ترافیک ، احداث پل و تونل

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1392-05-10
تاریخ انتشار در سایت :
920510543
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
12/06/1392
مهلت ارسال:
1392-05-10
تاریخ انتشار در سایت :
920510512
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1392-05-10
تاریخ انتشار در سایت :
920510509
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
11-2-92: بیس و آسفالت راه روستائی حبیب آباد نهاوند با برآورد 1784680183 ریال و تضمین 12 میلیون ریال --- 12-2-92: بیس و آسفالت راه روستایی دره میرزا نهاوندا با برآورد 2960708353 ریال و تضمین 15500000 ریال --- 13-2-92: آسفالت راه روستایی تپه علی و امیرآباد نهاوند با برآورد 2609959201 ریال و تضمین 15 میلیون ریال --- 14-2-92: بیس و آسفالت راه روستائی آقبلاغ مرشد و کهریز باباحسین کبودرآهنگ با برآورد 11726034918 ریال و تضمین 42 میلیون ریال --- 15-2-92: بیس و آسفالت راه روستایی خالقوردی مخور کبودرآهنگ با برآورد 11781770737 ریال و تضمین 42 میلیون ریال --- 16-2-92: آسفالت راه روستایی شیر برات قوشیجه ایستی بلاغ کبودرآهنگ با برآورد 22638706942 ریال و تضمین 75 میلیون ریال --- 17-2-92: بیس و آسفالت راه روستایی شهرستان اسدآباد با برآورد 1516890701 ریال و تضمین 11500000 ریال --- 18-2-92: بیس و آسفالت راه روستایی ملاولی اسدآباد با برآورد 3091514608 ریال و تضمین 16 میلیون ریال --- 19-2-92: بیس و آسفالت راه روستایی خنداب اسدآباد با برآورد 6892878071 ریال و تضمین 28 میلیون ریال
عنوان :
26/05/1392
مهلت ارسال:
1392-05-10
تاریخ انتشار در سایت :
920510560
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
21/05/1392
مهلت ارسال:
1392-05-10
تاریخ انتشار در سایت :
920510632
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
27/05/1392
مهلت ارسال:
1392-05-09
تاریخ انتشار در سایت :
920509765
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
27/05/1392
مهلت ارسال:
1392-05-09
تاریخ انتشار در سایت :
9205095076
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
26/05/1392
مهلت ارسال:
1392-05-09
تاریخ انتشار در سایت :
9205095088
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
12/05/1392
مهلت ارسال:
1392-05-09
تاریخ انتشار در سایت :
9205095062
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
23/05/1392
مهلت ارسال:
1392-05-09
تاریخ انتشار در سایت :
9205095027
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
23/05/1392
مهلت ارسال:
1392-05-09
تاریخ انتشار در سایت :
9205095028
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
30/05/1392
مهلت ارسال:
1392-05-09
تاریخ انتشار در سایت :
920509652
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1392-05-09
تاریخ انتشار در سایت :
920509651
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
11/05/1392
مهلت ارسال:
1392-05-09
تاریخ انتشار در سایت :
920509563
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
11-2-92: بیس و آسفالت راه روستائی حبیب آباد نهاوند با برآورد 1784680183 ریال و تضمین 12 میلیون ریال --- 12-2-92: بیس و آسفالت راه روستایی دره میرزا نهاوندا با برآورد 2960708353 ریال و تضمین 15500000 ریال --- 13-2-92: آسفالت راه روستایی تپه علی و امیرآباد نهاوند با برآورد 2609959201 ریال و تضمین 15 میلیون ریال --- 14-2-92: بیس و آسفالت راه روستائی آقبلاغ مرشد و کهریز باباحسین کبودرآهنگ با برآورد 11726034918 ریال و تضمین 42 میلیون ریال --- 15-2-92: بیس و آسفالت راه روستایی خالقوردی مخور کبودرآهنگ با برآورد 11781770737 ریال و تضمین 42 میلیون ریال --- 16-2-92: آسفالت راه روستایی شیر برات قوشیجه ایستی بلاغ کبودرآهنگ با برآورد 22638706942 ریال و تضمین 75 میلیون ریال --- 17-2-92: بیس و آسفالت راه روستایی شهرستان اسدآباد با برآورد 1516890701 ریال و تضمین 11500000 ریال --- 18-2-92: بیس و آسفالت راه روستایی ملاولی اسدآباد با برآورد 3091514608 ریال و تضمین 16 میلیون ریال --- 19-2-92: بیس و آسفالت راه روستایی خنداب اسدآباد با برآورد 6892878071 ریال و تضمین 28 میلیون ریال
عنوان :
26/05/1392
مهلت ارسال:
1392-05-09
تاریخ انتشار در سایت :
920509545
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
تهیه نصب و نگهداری و مرمت نرده ایمنی معابر در سطح نواحی چهار و پنج و شش با مبلغ 5 میلیارد ریال و سپرده هشتاد میلیون ریال --- تهیه نصب و نگهداری و مرمت نرده ایمنی معابر در سطح نواحی هفت و هشت و نه با مبلغ 4 میلیارد ریال و سپرده هفتاد میلیون ریال --- تهیه نصب و نگهداری و مرمت پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس در سطح نواحی هفت و هشت و نه با برآورد 1500000000 ریال و سپرده سی میلیون ریال --- اصلاح هندسی معابر در سطح نواحی یک و دو و سه با برآورد 1500000000 ریال و سپرده 30 میلیون ریال --- اصلاح هندسی معابر در سطح نواحی چهار و پنج با برآورد 2 میلیارد ریال و سپرده 40 میلیون ریال --- اصلاح هندسی معابر در سطح نواحی هشت و نه با برآورد دو میلیارد ریال و سپرده 40 میلیون ریال --- تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر شهری در سطح ناحیه دو با برآورد 8354297368 ریال و تضمین شصت میلیون ریال --- افزایش ظرفیت کانال خشایار در تقاطع خواجه عبداله انصاری با برآورد 3410241992 ریال و تضمین 40 میلیون ریال --- احداث فضای سبز بوستان ارکیده ناحیه هشت با برآورد 2083467000 ریال و تضمین سی میلیون ریال --- احداث فضای سبز کندروی شمالی بزرگراه زین الدین (حدفاصل احسان تا استخر) با برآورد 4627582029 ریال و تضمین 50 میلیون ریال
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1392-05-09
تاریخ انتشار در سایت :
920509103
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
خرید لوازم تکی و مجموعه ای کودکان با برآورد سه میلیارد ریال و سپرده هشتاد میلیون ریال --- خرید نیمکت و سطل زباله مورد نیاز منطقه با برآورد دو میلیارد ریال و سپرده هفتاد میلیون ریال --- خرید و نصب برج نوری مورد نیاز منطقه با برآورد شش میلیارد ریال و سپرده پنجاه میلیون ریال --- خرید گل و گیاه بدنه جنگل لویزان مشترف به بزرگراه زین الدین با برآورد 5200000000 ریال و سپرده 50 میلیون ریال --- خرید گل و گیاه بدنه جنگل لویزان مشرف به بزرگراه امام علی با برآورد 4800000000 ریال و سپرده 50 میلیون ریال --- خرید لوله های پلی اتیلن و اتصالات، کابل و الکتروپمپ های مورد نیاز سطح منطقه با برآورد 15 میلیارد ریال و سپرده 150 میلیون ریال --- خرید انواع جانپناه ایمنی و گاردریل با کلیه متعلقات مربوطه فاز دو سطح منطقه با برآورد 2 میلیارد ریال و سپرده شصت میلیون ریال --- خرید و حمل آسفالت جهت نواحی شرقی منطقه فاز دو با برآورد 20 میلیارد ریال و سپرده دویست میلیون ریال --- خرید و حمل آسفالت جهت نواحی غربی منطقه فاز دو با برآورد بیست میلیارد ریال و سپرده 200 میلیون ریال
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1392-05-09
تاریخ انتشار در سایت :
920509102
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
27/05/1392
مهلت ارسال:
1392-05-09
تاریخ انتشار در سایت :
920509220
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1392-05-09
تاریخ انتشار در سایت :
920509146
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
28/05/1392
مهلت ارسال:
1392-05-09
تاریخ انتشار در سایت :
92050973
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Paniz
Movafaghia dar Monaghesat
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 32300
دلار کانادا 29100
یورو 41200
پوند انگلیس 52000
فرانک سوئیس 34050
کرون سوئد 4470
کرون دانمارک 5510
درهم امارات 8830
یکصد ین ژاپن 3015000
ریال سعودی 8650
دلار استرالیا 28450
یوان چین 5450
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9320000
طرح جدید 9330000
نیم سکه 4690000
ربع سکه 2570000
هر گرم طلا 1720000
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com